Nauczyciele
Nasze klasy
Kola zainteresowan
Projekty szkolne
Aktualnosci
Kontaktcomenius nasze strony nasze strony

  Socrates

 

Socrates

     Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 znajduje się w Łodzi przy al.ks. kard. S. Wyszyńskiego 86 w budynku Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima.

budynek

Należy ono do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi, w którego skład wchodzi również Szkoła Podstawowa nr 67. Dyrektorem Zespołu Szkół jest Pani Barbara Celmerowska.Wspomagają ją Katarzyna Polasik i Anna Kwasiborska-Zubert

Misja Szkoły

     Jesteśmy po to, aby kształtować wrażliwość uczniów na potrzeby innych ludzi i poczucie świadomości istnienia obok drugiego człowieka, poprzez naukę dzieci zdrowych wraz z niepełnosprawnymi.

Nasze cele:

 • Umożliwić dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwój na miarę ich możliwości,
 • Odkrywać i rozwijać talenty i pasje każdego naszego ucznia,
 • Uczyć się dawać z siebie to, co najlepsze,
 • Przygotować do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • Rozwijać poczucie patriotyzmu lokalnego i narodowego.

Wizja

Szkoła:

 • Stwarza takie warunki i atmosferę, aby zarówno dzieci zdrowe, niepełnosprawne jak i wybitnie zdolne znalazły w niej dla siebie miejsce,
 • Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z kilku przedmiotów i realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych,
 • Kładzie nacisk na stosowanie metod aktywizujących uczniów,
 • Umożliwia nauczycielom opracowanie autorskich programów,
 • Pracuje nad rozwojem, udoskonalając koncepcje programowe i organizację zajęć,
 • Współpracuje ze środowiskiem lokalnym,
 • Respektujące standardy krajowe i potrzeby środowiskowe.

Absolwent:

 • Przygotowany jest do podjęcia nauki w szkole średniej,
 • Jest tolerancyjny, rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,
 • Zna swoje mocne strony i umie je wykorzystywać,
 • Potrafi pracować w grupie,
 • Radzi sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
 • Potrafi funkcjonować w społeczeństwie.

Wychowawca:

 • To specjalny posiadający wiedzę potrzebną do wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • Zna i rozumie indywidualne potrzeby swoich wychowanków,
 • Tworzy programy wychowawcze dla klasy,
 • Cieszy się zaufaniem i jest dla uczniów autorytetem,
 • Jest serdeczny, życzliwy i otwarty,
 • Sprawiedliwie i obiektywnie ocenia swoich uczniów,
 • Stara się pomagać w rozwiązywaniu problemów młodzieży,

Szkoła integracyjna- to szkoła dla każdego!!!

 • Najważniejszy jest dla nas uczeń i jego potrzeby.
 • Do szkoły przyjmowane są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno niepełnosprawne jak i wybitnie zdolne.
 • W szkole uczą się wszyscy, niezależnie od warunków fizycznych, intelektualnych, socjalnych.
 • Każdy uczeń realizuje program edukazyjny na miarę swoich możliwości.

Nasza szkoła to szkoła ukierunkowana na rozwój ucznia.

 • Poszukuje skutecznych, aktywnych metod nauczania.
 • Koncentruje się na dobrej organizacji pracy w klasie.
 • Wspiera nauczycieli w ich doskonaleniu zawodowym.
 • Rozwiązuje problemy.
 • Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Kształcenie integracyjne - deklaracja z Salamanki.

 • Fundamentalną zasadą funkcjonowania szkoły integracyjnej
  jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę
  możliwości powinny uczyć się razem !!! - fragment. (UNESCO 1994)


 • Cała Deklaracja z Salamanki


Autor Strony: Monika Sikorska-Grasz Wykonanie: Krzysztof Grasz